info@profiobkladac.sk   +421 948 823 693 | +421 902 137 501

Menu

 info@profiobkladac.sk   +421 948 823 693 | +421 902 137 501

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti AZING s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia
Tieto Obchodné podmienky spoločnosti AZING s.r.o. (ďalej len „Obchodné podmienky"), určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov založených kúpnou zmluvou uzavretou medzi AZING s.r.o. (ďalej len „Predávajúcim") a jej obchodnými partnermi (ďalej len „Kupujúcim"). Kupujúci fyzická alebo právnická osoba súčasne s objednávkou akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru, alebo služby ponúkané predávajúcim. Všetky vzťahy kupujúceho a predávajúceho tu uvedené sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je písomnou zmluvou s kupujúcim uvedené inak.

2. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy sú iba tovary alebo služby výslovne uvedené v objednávke - kúpnej zmluve. Technické parametre a údaje uvádzané na www stránkach, katalógoch, prospektoch a v inej tlačenej podobe sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné.

3. Objednávanie
3.1 Kupujúci objednáva tovary a služby u predávajúceho písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), faxom alebo poštou. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú v súlade so zákonom SR č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a je akceptovaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
3.2 V objednávke kupujúci uvedie meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, e-mail, telefónne číslo; podnikateľ fyzická a právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (v plnom rozsahu vyplnená objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).
3.3 Tieto údaje budú v zmysle zákona SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
3.4 Predávajúci zaevidovanú objednávku najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) potvrdí kupujúcemu registráciu objednávky, oznámi konečnú cenu, spôsob dopravy, spôsob úhrady, možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

4. Dodacie lehoty
4.1 Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri potvrdení objednávky.
4.2 Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 24 hod. do 21 dní od dátumu potvrdenia objednávky.
4.3 Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

5. Cena, platobné a prepravné podmienky
5.1 Platná cena produktu bude vždy oznámená pri potvrdení objednávky. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.
5.2 Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho č. SK6802000000002687618657 alebo platbou online.
5.3 Pri odovzdávaní produktu platí kupujúci cenu za produkt + dopravné náklady a prípadne cenu dobierky.
5.4 Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky, e-shop alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) vlastnou dopravou, pri osobnom odbere
b) dopravou predávajúceho (sadzba EUR/km), respektívne dohodou
c) kuriérom (zasielateľskou službou), Slovenskou poštou – cena je stanovená podľa cenníka prepravnej spoločnosti
5.5 Výšku nákladov na dopravu oznámi predávajúci kupujúcemu pri potvrdení objednávky.

6. Preberanie tovaru
6.1 Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
6.2 Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, poškodený obal a zničená, kupujúci je povinný so zasielateľskou spoločnosťou spísať „Zápis o škode na zásielke". Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
6.3 Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k predmetu kúpy až uhradením plnej ceny dohodnutej v kúpnej zmluve na diaľku, na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv na kupujúceho, je kupujúci povinný uschovať veci na vlastné náklady zodpovedne a bezpečne.
6.4 Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovary a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo ešte neprešlo na kupujúceho.
6.5 Nebezpečenstvo škody na tovaroch prechádza na kupujúceho prevzatím predmetu kúpy kupujúcim, spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

7. Odstúpenie od zmluvy
7.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku najneskôr v deň prvého kontaktovania predávajúceho so kupujúcim, t.j v deň, kedy bola potvrdená registrácia objednávky kupujúcim. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu.
7.2 Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.
7.3 Predmet kúpy nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetu kúpi (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdŕžal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.
7.4 Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
7.5 Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť u kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, podľa príslušných právnych predpisov.
7.6 Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúcim, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy, cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar alebo službu vráti kupujúcemu podľa vopred dohodnutých podmienok a spôsobom späť.
7.7 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
7.8 V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s odškodnením predávajúceho na kompenzáciu režijných nákladov a ušlý zisk vo výške 10% zo zmluvnej ceny za tovar, plus náhradu preukázateľných nákladov na dopravu, balenie, materiál, včítane náhrady poškodeného obalu, straty sprievodnej dokumentácie a prác spojených s prípravou tovaru na ďalší predaj.
7.9 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť (odstúpiť od zmluvy) ak:
a) produkt sa už nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
b) v čase pred dodaním sa zmenila cena dodávateľa produktu alebo
c) vystavená cena produktu bola chybná a kupujúci neakceptuje novú cenu.

8. Záruka a servis
8.1 Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.
8.2 Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená v zmysle Občianskeho zákonníka na minimálne 24 mesiacov, Obchodného zákonníka na minimálne 12 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho.
8.3 Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálu a záručného listu, respektívne kópie faktúry alebo iného dokladu o zaplatení predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.
8.4 Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady výrobku. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol vykonaný zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou alebo vyššou mocou a nesprávnym zaobchádzaním.
8.5 V prípade uplatňovania reklamácie sa vyžaduje aby kupujúci písomnou formou oznámil predávajúcemu, že daný produkt vykazuje vadu a akým spôsobom sa prejavila, pričom doba na odstránenie týchto vád je do 30 dní od dodania tovaru.

9. Záverečné ustanovenia
9.1 Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu predmetu kúpi (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti).
9.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
9.3 Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito „Obchodnými podmienkami" a Reklamačným poriadkom" spoločnosti AZING s.r.o. a že s nimi súhlasí.
9.4 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo straty vzniknuté iným spôsobom.
9.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a zavedenia korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim prípadne spotrebiteľom v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka SR č. 513/1991 Zb. a Občianskeho súdneho poriadku SR č. 99/1963 Zb., v znení neskorších predpisov.
9.6 Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona SR č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a zákona SR č. 108/2000 Z.z o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. V prípade dodania tovaru mimo územia Slovenskej republiky sa vzťah riadi slovenským právnym poriadkom, s výnimkou príslušných ustanovení Dohovoru Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z 11. Apríla 1980.
9.7 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky.
9.8 Predávajúci a kupujúci prípadne spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
9.9 Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom 1.júla.2012.

Ing.Andrej ZELEM, Konateľ spoločnosti

Podmienky dodania tovaru do Českej republiky

Vážený Český a Moravský zákazníci, v prípade Vašej objednávky prosíme počítajte s nižšie uvedenými podmienkami cenami distribučných nákladov. 

Tovar doručujeme prepravnou spoločnosťou (v prípade záujmu aj na dobierku v CZK) - Po objednaní tovaru bude v objednávke korigovaná cena dopravy na 10,- € bez DPH (12,- € s DPH).

Služba doručovania do ČR zahŕňa prepravu balíkov do 50 kg, max. rozmery balíka až do 0,6 m x 0,6 m x 1,2 m pričom súčet obvodu a výšky balíka až do 3 m, dobierka do 7 000 EUR a Poistenie balíka do hodnoty 2500 EUR v cene prepravného. Pre dodávku zásielky nesplňujúcej uvedené podmienky je potrebná individuálna obchodná dohoda so zástupcom spoločnosti AZING, s.r.o.

Po objednaní tovaru Vám bude na zadanú adresu zaslaný tovar spolu s faktúrou. Túto sumu zaplatíte v českých korunách až pri preberaní balíku od kuriéra. Kurz prerátame podľa aktuálneho stavu na stránke www.nbs.sk ku dňu vystavenia faktúry.

Register obkladacov

Register obkladačov na portáli REGISTEROBKLADACOV.sk. Hľadáte partnera na väčšiu zákazku alebo PROFIOBKLADAČA na realizáciu svojej stavby? Overených partnerov nájdete v našej databáze. Vyberte si z nášho zoznamu podľa kraja na www.registerobkladacov.sk

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať